• Eden Europe s.r.o. Náměstí Práce 483/1 679 04 Adamov Czech Republic
 • en
 • cs
 • fr
 • de
 • pl

O nas

Prosimy zapoznać się z informacjami, w jaki sposób nasza spółka Eden Europe, s.r.o., z siedzibą náměstí Práce 483/1, 679 04 Adamov, Regon 26159716, wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, sygnatura akt C 47499 (zwana dalej „Eden Europe, s.r.o.”), przetwarza przekazane przez Panią/Pana dane osobowe.

 

Przetwarzanie danych osobowych to konieczna część naszej działalności. Bez przekazania danych osobowych i ich przetwarzania nie moglibyśmy świadczyć naszych usług, zawrzeć stosunku umownego i wypełniać obowiązków wynikających z tego stosunku. W przypadku gdy do przetwarzania danych osobowych jest wymagane uzyskanie Państwa zgody, nie będziemy wymuszali tej zgody ani warunkowali jej odmową zawarcia stosunku umownego.

 

Z Pani/Pana danymi osobowymi obchodzimy się w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dbamy o to, aby nie doszło do sprzecznego z prawem obchodzenia się, ewentualnie ich niewłaściwego użycia. Ochrona danych osobowych, prywatności i praw każdej osoby to jedna z podstawowych wartości przestrzeganych przez pracowników firmy Eden Europe, s.r.o.

 

Nasi pracownicy są w pełni świadomi wartości i wrażliwości danych osobowych, do których mają dostęp, i z którymi pracują. Są oni w pełni świadomi szkód, jakie udostępnienie lub zmiana tych danych mogą wyrządzić każdemu właścicielowi takich danych, każdemu z Państwa.

 

Spółka Eden Europe, s.r.o. i każdy pracownik spółki Eden Europe, s.r.o. osobiście zobowiązują się do ochrony poufności, dostępności i integralności danych osobowych, do których mają dostęp, i z którymi pracują, ponieważ uważają to za kwestię osobistego honoru zawodowego, bez względu na to, czy zobowiązuje ich do tego akt prawny. Dane osobowe, do których nasi pracownicy mają dostęp, i z którymi pracują, nigdy nie zostaną ujawnione, przekazane wbrew prawu, nigdy nie zostaną zmienione lub zniszczone, wykraczając poza ustalony zakres obowiązków. W celu uniknięcia niezamierzonego ujawnienia przez naszych pracowników, zniszczenia lub zmiany danych osobowych, do których nasi pracownicy mają dostęp i z którymi pracują, regularnie kształcimy ich w tym zakresie i przechodzą oni regularne szkolenia.

 

Każdy z naszych pracowników dokłada maksymalnych starań, aby zapobiec ujawnieniu, zniszczeniu lub zmianie danych osobowych, do których mają dostęp i z którymi pracują. Oznacza to, że przestrzegają środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, chronią dane osobowe w formie papierowej, zwracają uwagę na otoczenie i niezwłocznie zgłaszają jakiekolwiek podejrzane zachowanie techniki komputerowej, swoich kolegów lub osób trzecich.

Spółka Eden Europe, s.r.o. i każdy jej pracownik podejmuje maksymalne starania w celu zapewnienia uczciwego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych, i w tym celu są przetwarzane procesy, które nieustannie doskonalimy tak, aby każda osoba miała w każdej chwili do dyspozycji odpowiedź na jakiekolwiek pytanie dotyczące jej danych osobowych oraz ich przetwarzania.

Spółka Eden Europe, s.r.o. i każdy jej pracownik dokłada maksymalnych starań w celu zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą. W tym celu wdrażane są zarówno odpowiednie technologie, jak również zostały wprowadzone prawidłowe procesy.

 

Z kim się kontaktować w sprawach swoich danych osobowych i praw

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa danych osobowych lub realizacji praw prosimy o kontakt z naszymi pracownikami, którzy są w pełni przygotowani do zapewnienia kompleksowego serwisu informacyjnego lub pomóc w realizacji Państwa praw.

W takich przypadkach prosimy o kontakt:

 

Dział Finansowy

Eva Čechová Eden Europe, s.r.o., náměstí Práce 483/1, 679 04 Adamov

Telefon: +420 516 481 019

E-mail: eva.cechova@eden-eu.com

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Dane osobowe przekazane nam przez klientów lub dostawców, które przetwarzamy, pozwalają na zawarcie umowy oraz jej wykonanie, albowiem bez tych danych nie byłoby to możliwe. W szczególności chodzi o dane zawarte w formularzu klienta/dostawcy, które zostają pozyskane podczas pierwszej rejestracji klienta/dostawcy w naszym systemie informatycznym. Te podstawowe dane osobowe obejmują w szczególności: imię, nazwisko, tytuł, stanowisko w firmie, e-mail, telefon, faks, nazwę firmy, adres, REGON, NIP, numer konta bankowego. Gromadzimy tylko Państwa podstawowe dane osobowe, w żadnym przypadku nie szczególne kategorie danych osobowych.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, przetwarzamy na podstawie niżej podanej podstawy prawnej:

 

 • Wykonanie lub zawarcie umowy
  • Zakup i sprzedaż towarów i usług, fakturowanie, komunikacja wzajemna
 • Wypełnienie obowiązku prawnego
  • Obowiązki według prawa czeskiego lub prawa UE – Ustawa o rachunkowości, Kodeks pracy, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym i zatrudnieniu, Ustawa o ubezpieczeniach, Ustawa o legalizacji dochodów pochodzących z przestępstwa, itp.
 • Uzasadniony interes
  • Przekazywanie w obrębie naszej spółki/organizacji do celów administracyjnych.

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe udostępniamy wyłącznie w ramach naszej firmy Eden Europe, s.r.o. Państwa dane osobowe mogą być również przekazane i udostępniane w koniecznym zakresie stronom trzecim. Chodzi o poniższe kręgi odbiorców:

 

 • Nasi dostawcy zapewniający logistykę (dostawa towarów i usług) – wykonanie umowy.
 • Nasi partnerzy zapewniający rejestrację, reklamacje i uzyskanie opinii zwrotnej w celu poprawy jakości towarów i usług świadczonych na rzecz naszych klientów – uzasadniony interes (poprawa jakości towarów i usług).
 • Spółki audytorskie – wypełnienie obowiązku prawnego.
 • Spółki IT – na podstawie uzasadnionego interesu. Chodzi o outsourcing IT usług i ewentualny dostęp do danych osobowych w ramach administrowania systemami informatycznymi.
 • Organy administracji państwowej – urzędy skarbowe, ubezpieczalnie zdrowotne, zakłady ubezpieczeń społecznych, sądy, komornicy itp. – na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego.

 

Każdy podmiot/stronę trzecią, której przekazujemy Państwa dane osobowe w powyżej wskazanym celu (jeżeli nie chodzi o wypełnienie obowiązku prawnego), zobowiązujemy poprzez zawarcie umowy, która między innymi stanowi:

 

 • Zobowiązanie do ochrony danych osobowych
 • Obowiązek zachowania poufności
 • Obowiązek współpracy podczas kontroli przestrzegania postanowień RODO

 

Przekazywanie Państwa danych osobowych za granicę

Państwa dane osobowe przekazujemy wyłącznie w ramach naszej firmy Eden Europe, s.r.o.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe przechowujemy w zależności od celu przetwarzania Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe przechowujemy co najmniej przez okres trwania umowy. W większości przypadków jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych osobowych zgodnie z prawem (Ustawa o rachunkowości, Kodeks pracy, Ustawy w zakresie ubezpieczenia społecznego i zatrudnienia, Ustawa o ubezpieczeniach, Ustawa o legalizacji dochodów pochodzących z przestępstwa, itp.) – zazwyczaj przez okres 10 lat.

 

Jeżeli interesują Państwa konkretne poszczególne terminy przechowywania Państwa danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z naszym działem finansowym (zob. sekcja wyżej „Z kim się kontaktować w sprawach swoich danych osobowych i praw“).

 

Przetwarzanie plików cookies, śledzenie adresów IP i inne środki monitorowania technologicznego

Nie używamy środków monitorowania, analizy i oceny korzystania z plików cookies, adresów IP i innych elektronicznych znaczników.

 

Profilowanie na podstawie danych osobowych

Spółka Eden Europe, s.r.o. nie wykonuje profilowania na podstawie przekazanych danych osobowych.

Pani/Pana prawa

Spółka Eden Europe, s.r.o. przestrzega zasad wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (RODO) i jest przygotowana do pełnej współpracy w ramach realizacji Państwa praw.

 

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące prawa:

 

 • Prawo osób, których dane dotyczą, do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO)
 • Prawo osób, których dane dotyczą, do zapoznania się ze swoimi danymi, które posiada administrator lub podmiot przetwarzający (artykuł 15 RODO)
 • Prawo osób, których dane dotyczą, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych (art. 21 RODO)
 • Prawo osób, których dane dotyczą, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
 • Prawo osób, których dane dotyczą, do przeniesienia swoich danych osobowych od administratora do podmiotu trzeciego (art. 20 RODO)
 • Prawo osób, których dane dotyczą, do uzyskania interwencji ludzkiej w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji (art. 22 RODO)
 • Prawo osób, których dane dotyczą, do aktualizacji ich danych osobowych tak, aby ich nieaktualna wersja nie spowodowała im uszczerbku (art. 16 RODO)

 

Usunięcie (zapomnienie) – Państwa dane osobowe zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego, danych niezbędnych do obrony roszczeń prawnych lub danych niezbędnych do ochrony interesów publicznych.

 

Dostęp (zapoznanie się z Państwa danymi, które posiadamy) – otrzymają Państwo kopię wszelkich swoich danych osobowych, którymi zarządzamy, za wyjątkiem naszej własności intelektualnej lub naszej tajemnicy handlowej i ponadto przypadków, gdy mogłoby dojść do przekazania danych osobowych innych osób.

 

Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w każdej chwili można wnieść sprzeciw, który zostanie rozpatrzony w odpowiedni sposób tak, aby nie dopuścić do naruszenia Państwa interesów. Sprzeciw można złożyć w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów stosownego administratora lub strony trzeciej albo w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego lub profilowania. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już do tych celów w dalszym ciągu przetwarzane.

 

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na podstawie Państwa sprzeciwu dojdzie do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Do czasu rozpatrzenia sprzeciwu przetwarzanie danych osobowych zostaje ograniczone.

 

Przeniesienie danych osobowych – jeżeli przekazaliście nam Państwo swoje dane osobowe na podstawie umowy lub zgody, dane osobowe zostaną wyeksportowane w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie elektronicznym tak, aby można je było przenieść do strony trzeciej.

Wniosek o uzyskanie interwencji ludzkiej w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji – jeżeli mają Państwo wątpliwości co do dokładności zautomatyzowanych decyzji w oparciu o podane przez Państwa dane osobowe, zapewnimy realizację decyzji zgodnie ze stosownym uprawnieniem.

 

Aktualizowanie danych osobowych tak, aby ich nieaktualna wersja nie wyrządziła szkody – zapewnimy aktualizację Państwa danych osobowych na podstawie Państwa sugestii.

 

Spółka Eden Europe, s.r.o. zgodnie z artykułem 21 ust. 4 RODO informuje ponadto, że przysługuje

Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji zgodnie z artykułem 21 RODO, oraz że zgodnie z § 21 ust. 2 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (patrz wyżej). Jednocześnie spółka Eden Europe, s.r.o. Informuje, iż w przypadku zaistnienia podejrzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych Republiki Czeskiej.

 

Ochrona danych osobowych

Spółka Eden Europe, s.r.o. zapewnia ochronę Państwa danych osobowych zgodnie z systemem zarządzania bezpieczeństwem opartym na analizie zagrożeń danych osobowych. Spółka Eden Europe, s.r.o. zapewnia, że nieustannie poddaje ocenie sytuację w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń oraz dostosowuje swoje plany ochrony tak, aby nie stworzyć zagrożenia dla Państwa danych osobowych. Chcemy zapewnić Państwa, że zostały wdrożone odpowiednie procedury i technologie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa informacyjnego, fizycznego i administracyjnego za pomocą środków zarówno organizacyjnych, jak i technicznych. Z oczywistych względów nie podajemy tutaj tych procedur i mechanizmów.